Resources

Basic Python Tutorials

 

Python

http://python.org

 

UBot Studio

https://bit.ly/2DFdhuf